Hur mobilstrålning, WiFi och elektromagnetiska fält skadar oss

Hur mobilstrålning, WiFi och elektromagnetiska fält skadar oss

Föredrag av professor Martin Pall i Oslo, oktober 2014, ligger på Youtube med svensk text.
Artikel införd i MiljöMagasinet nr 22/2015

Martin Pall är professor emeritus, fysiker, genetiker och cellbiolog, från Washington State University. Han höll sitt föredrag i Oslo den 18 oktober 2014. Han förklarar här hur skador kan uppstå genom rubbning av kalciumnivån i levande celler.

Detta sensationellt viktiga föredrag spelades in och kan ses på YouTube med svensk text. Från Vågbrytaren kan du även beställa en svensktextad DVD med föredraget.

Gränsvärdena behöver sänkas
Martins Palls budskap är att trådlös teknik skadar levande organismer vid mycket låga nivåer, långt under alla gränsvärden som satts för denna teknik.

Gränsvärdena behöver sänkas drastiskt, menar Martin Pall.  Nuvarande gränsvärden är satta för att skydda mot uppvärmning, och enbart mot uppvärmning. Andra effekter räknar man inte med; de ses som otänkbara. Denna tanke, att påverkan från strålning och elektromagnetiska fält endast kan ske genom uppvärmning brukar kallas värmeparadigmet.  De effekter som Martin Pall redogör för handlar dock inte om uppvärmning utan om helt andra mekanismer.

Strålskyddsmyndigheterna har fel
Enligt Martin Pall har strålskyddsmyndigheterna i många länder (däribland SSM i Sverige), helt fel när de hävdar att gällande gränsvärden skyddar mot hälsoskador av elektromagnetiska fält från mobiler, trådlösa nätverk och liknande. Myndigheterna säger att skadliga effekter av trådlös teknik endast sker genom uppvärmning och att denna teknik därför inte KAN skada så länge man håller sig under gränsvärdena.

FEL! säger Martin Pall. Skador uppkommer också genom andra mekanismer (så kallade icke-termiska effekter). Med stöd av omfattande forskning visar han hur mikrovågor och elektromagnetiska fält (EMF) skadar även vid mycket låga nivåer, genom mekanismer på cellnivå.

Flera olika fenomen visar att andra effekter än uppvärmning har betydelse. Det är till exempel känt sedan länge att pulsad strålning (som kommer som ’stötar’ i stället för kontinuerligt) ger starkare effekter än icke pulsad, även om uppvärmningen är lika låg eller ännu lägre. Så skulle det ju inte vara om effekterna enbart handlade om uppvärmning. Det är alltså något mer än värme med i spelet.

Tusentals rapporter visar påverkan
Det finns flera tusen vetenskapliga rapporter som visar påverkan långt under gränsvärdena. Om allt handlade om uppvärmning skulle dessa rapporter inte finnas. ”But they do”, säger Pall lakoniskt. Och var och en av dessa tusentals rapporter motsäger värmeparadigmet.

Många rapporter handlar om önskvärd påverkan, då man har använt mikrovågor i läkande syfte. Att bentillväxt kan stimuleras är särskilt väl dokumenterat. Läkning kan alltså i vissa fall stimuleras av mikrovågor med mycket låg effekt (dock bara under mycket väl kontrollerade förhållanden). Inte heller detta skulle hända om det enbart handlade om uppvärmning.

Mikrovågor öppnar jonkanaler
Skadliga effekter påvisas dock också i många rapporter. Och det är här som professor Palls föredrag blir verkligt angeläget. Det han beskriver handlar om kalciumjoner, som har avgörande betydelse för levande varelsers livsprocesser.

I cellväggarna på levande celler hos människor och flercelliga djur finns så kallade jonkanaler som kan öppnas och stängas så att joner flödar genom kanalen. Det som forskare har upptäckt är att det naturliga flödet av kalciumjoner (Ca2+) kan rubbas genom att mikrovågor och EMF öppnar jonkanaler. Det finns många typer av jonkanaler; just denna typ kallas VGCC (Voltage Gated Calcium Channels). När kanalerna öppnats strömmar kalciumjoner in i cellerna så att det uppstår ett överskott av joner där.

Läkemedel blockerar effekten
Överskott av kalciumjoner i celler har många skadliga effekter. Bland annat kan det ge sådana symtom som elöverkänsliga lider av. (Det handlar om bl.a. minnes- och koncentrationsstörningar, stressymtom, hudproblem, utmattning och hjärtlidanden. GL)

Martin Pall visar en tabell med ett tjugotal av de studier som har sett skadliga effekter av EMF på kalciumjonkanaler. Det viktiga är nu att man kan få sådana effekter att upphöra genom att använda en typ av läkemedel som kallas kanalblockerare och som fungerar genom att stänga jonkanalerna. När kanalen stängts sker inte längre inflödet av kalciumjoner, och då uteblir effekten. Detta skulle inte heller vara möjligt om allt handlade om uppvärmning.

Att effekterna kan blockeras av dessa läkemedel visar ju att skadliga effekter av mikrovågor faktiskt handlar om öppnade jonkanaler och kalciumöverskott.

Mer kalcium ger mer kväveoxid
I sitt föredrag beskriver Martin Pall de processer som sätts igång i kroppen och som du kan höra närmare om i föredraget på YouTube. Kort uttryckt handlar det om att kalciumjoner ökar mängden kväveoxid (NO), genom att två av de enzym som behövs för att bilda kväveoxid är beroende av kalcium. Alltså: ju mer kalcium, desto mer kväveoxid. Detta i sin tur leder vidare till ökning av mängden peroxynitrit (NOO-) som är en kraftig oxidant och som dessutom kan brytas ner till så kallade fria radikaler.

Oxidativ stress och inflammationer
Många har numera hört talas om att fria radikaler är hälsofarliga genom att de i kroppen skapar det som kallas oxidativ stress. Detta har det talats mycket om på senare år. Oxidativ stress ger i sin tur upphov till inflammationer, som är viktiga inslag i många sjukdomstillstånd, bland annat som förstadium till cancer. Det är för att undvika detta som många har börjat äta mer av sådana födoämnen som innehåller antioxidanter, som till exempel blåbär.

Den skadliga kedjan ser alltså ut så här:
kalciumöverskott→ kväveoxid → peroxynitrit → fria radikaler→ oxidativ stress → inflammationer. Den kan starta var som helst i kroppen och kan leda till olika sjukdomssymtom eller svagheter. Trots att dessa mekanismer nu är beskrivna fortsätter myndigheter runtom i världen att hävda att det inte finns någon känd biologisk mekanism som kan förklara sådant som elöverkänslighet. ”De kommer säkert att fortsätta hävda det. Men det är helt enkelt ett falskt påstående”, säger Martin Pall på sitt stillsamma sätt.

Lätt att undersöka
I ett laboratorium skulle det vara ganska lätt att undersöka om detta verkligen sker, säger Martin Pall. Man kan odla levande celler i en skål och utsätta dem för mikrovågor. Om den här orsakskedjan stämmer kommer det då att skapas kväveoxid. Den stiger upp i luften och kan lätt mätas med en elektrod över skålen. Det enda som behövs är pengar. Själv beklagar han att han är pensionär och inte längre har något laboratorium.

Lokala processer ger olika symtom
Kalciumjonkanaler finns överallt i våra kroppar. Professor Pall understryker att de här skadliga processerna sker lokalt i kroppen och kan starta var som helst, i olika vävnader, i hjärnan, hjärtat, ögat, huden… Det kan förklara varför symtomen kan skifta så mycket.

Om processerna startar i hjärnan kan de orsaka koncentrationsproblem och minnesstörningar, men också depression och andra neuropsykiatriska sjukdomar. Hjärnan är så komplex att vi inte kan förutsäga vad som ska hända, men vi kan räkna med att det händer saker, säger professor Pall. Dessa kalciumkanaler finns i hela hjärnan, i alla hjärnceller, och kan alltså påverka var som helst i hjärnan.

Startar processen i hjärtat får vi störningar i hjärtrytmen. I andra organ ger den olika andra symtom, som ögonproblem, hudproblem eller magproblem.

Hjärtarytmier och plötslig hjärtdöd ökar
Många olika sjukdomstillstånd har ökat våldsamt under de senaste åren, i takt med att den trådlösa tekniken byggts ut. Att detta skett samtidigt är i sig inget bevis, men värt att fundera över. Bland annat har nya former av allvarliga hjärtlidanden ökat. Det kan handla om att hjärtat börjar rusa (takykardi) eller att det börjar slå ojämnt, så kallade hjärtarytmier. Detta är ett ytterst allvarligt tillstånd som kan leda till plötslig hjärtdöd.

De här ökningarna sker samtidigt som de gamla kända hjärtsjukdomarna, som kärlkramp och hjärtinfarkt, faktiskt minskar. Dessa sjukdomar orsakas av bristande blodtillförsel till hjärtmuskeln. Detta sker genom att hjärtats kranskärl får förträngningar som gör att blodet hindras från att strömma fritt (ofta kallat ”åderförkalkning”, men mer korrekt åderförfettning). Det är alltså något helt annat än de störningar av hjärtrytmen som vi nu ser öka.

Det behövs bara ett hjärta
Hjärtat är ju stresskänsligt och vi kan alla få hjärtlappning när vi blir oroliga. Men professor Pall misstänker att det dessutom sker en direkt påverkan av mikrovågorna på hjärtat. Det kan förklaras av att hjärtats naturliga pacemaker, sinusknutan, har särskilt tätt med den typ av jonkanaler, de s k VGCC-kanalerna, som  har visat sig kunna öppnas av EMF.

Påverkan sker inte bara hos levande varelser utan också i isolerade hjärtan, har det visat sig. I försök med djurhjärtan som tagits ut ur djurkroppen och ligger i en näringslösning har forskare sett att ökningen av kväveoxid sker inom några sekunder efter att ett elektromagnetiskt fält kopplats på. Hjärtat börjar då rusa eller slå ojämnt. Det är alltså ytterst snabb påverkan det handlar om, och den sker oavsett alla psykiska tillstånd. Det enda som behövs är ett hjärta.

Symtomen är individuella
En forskare, doktor Magda Havas, har visat att hos vissa elöverkänsliga personer påverkas hjärtats rytm genast av en trådlös telefon. Telefonen sätts på – hjärtat börjar rusa. Den stängs av – och hjärtat lugnar sig inom några sekunder. Dock sker det inte hos alla elöverkänsliga.

Att jonkanaler öppnas lokalt i kroppen talar för att man behöver undersöka individuellt vilka symtom som uppstår hos olika individer. Vi kan inte räkna med att samma påverkan ger samma symtom hos alla. Det är ju också vad doktor Havas försök visar.

 Det kan finnas olika vägar
Professor Pall är noga med att betona att det kan tänkas ske påverkan också på andra vägar än dem han beskriver. Men denna påverkan på jonkanalerna är den enda han hittills sett bevis för. Och, säger han, öppnandet av jonkanaler räcker för att förklara de sjukdomar som nu ökar. Han nämner också andra skador där dessa orsakskedjor är inblandade: infertilitet genom DNA-strängsbrott, öppning av blodhjärnbarriären och brist på sömnhormonet melatonin.

Han beskriver också i sitt föredrag slående likheter mellan elöverkänslighet och överkänslighet för kemikalier, som han har studerat under många år och som det finns mer samlad kunskap om.

Många djurarter minskar
Hu är det då med påverkan på djur? Samma typ av jonkanaler som hos människor finns hos alla flercelliga djur. På frågor från åhörare svarade Martin Pall att den våldsamma ökningen av mikrovågor genom all ny teknik kan vara en viktig orsak bakom de senaste årens stora minskning av många djurarter.

I en del fall finns bevisade samband: musslor liksom råttor har exempelvis visat sig vara känsliga för EMF genom påverkan på jonkanalerna. Groddjuren minskar nu drastiskt världen över, och möjligen är just groddjur särskilt känsliga. Den globala bidöden nämndes också; den har professor Pall dock inte studerat närmare.

Ingen ville diskutera frågan
Lokalen i Litteraturhuset, Oslo, var fylld till bristningsgränsen när Martin Pall höll sitt föredrag. Det lades sedan ut på YouTube där du kan se det med svensk text. Arrangören berättade att man har gjort stora ansträngningar för att få till stånd ett samtal eller en debatt med företrädare för myndigheter eller andra som hävdar att uppvärmning är det som gäller och att gränsvärdena är säkra. Men man har inte lyckats. Ingen ville ställa upp.

Martin Pall berättade också själv att han försökt arrangera debatter med meningsmotståndare utan att lyckas. Ingen ville debattera med honom…

”Värmeparadigmet är dött”
Martin Pall menar att uppvärmning som grundförklaring behöver ersättas av en förklaringsmodell som handlar om påverkan på jonkanalerna. ”För mig är värmeparadigmet dött”. Han sade också: ”Bli inte förvånade om myndigheter eller branschfolk hävdar något annat”.

Den första artikel Martin Pall skrev i detta ämne blev 2013 utnämnd till en av det årets viktigaste medicinska artiklar i ”Global Medical Discovery”. Därefter har han publicerat ytterligare ett par artiklar.

Förutom de praktiska experiment som visar påverkan finns även teoretiska belägg genom så kallade biofysiska modellstudier, som genom beräknig kan visa att svaga elektromagnetiska fält har förmåga att öppna jonkanaler. Bevisen är alltså både teoretiska och praktiska.

De källor som Martin Pall hänvisar till ligger på YouTube efter föredraget.

Mer om värmeparadigmet
En kommentar: Värmeparadigmet, alltså tanken att påverkan från strålning och elektromagnetiska fält uteslutande sker genom uppvärmning, har historiska rötter i militär och industriell verksamhet. Mycket starka ekonomiska krafter försvarar nu värmeparadigmet. Om du vill veta mer om bakgrunden till detta kan du läsa artikeln Krigsspel över Olympic Peninsula i vår skrift Vågbrytaren nr 6, som har rubriken samhällsperspektiv. Den kan beställas från Vågbrytaren. Det kan också en DVD med Martin Palls föredrag, textat på svenska.

Gunilla Ladberg