Forskarupprop

Sensationellt forskarupprop om farlig strålning

Men i svenska media är det tyst

Den 11 maj 2015 riktade 191 forskare ett gemensamt upprop till FN och WHO. Forskarna är från 39 olika länder, från Australien till Österrike. Deras budskap är sensationellt eftersom det går helt på tvärs med vad industrin och myndigheterna ständigt försäkrar oss: att mobiler, surfplattor och trådlösa nätverk är ofarliga.
Här citerar vi ur den översatta appellen.

”Till:
Mr. Ban Ki Moon, FN:s Generalsekreterare;
Dr. Margaret Chan, Generaldirektör WHO;
FN:s medlemsstater

Internationell appell
Forskare kräver skydd mot hälsorisker vid exponering för ickejoniserande elektromagnetisk strålning.
Vi är vetenskapsmän som forskar på biologiska effekter och hälsoeffekter av ickejoniserande elektromagnetiska fält (EMF). Baserat på tillgänglig förhandsgranskad och publicerad vetenskaplig forskning är vi allvarligt oroade över den ökande och utbredda exponeringen för elektromagnetiska fält som alstras av elektriska och trådlösa
produkter.”

Vilka är de produkter forskarna syftar på?
”Dessa inkluderar, men är inte begränsade till, radiofrekvent strålning (RFEMF)
som avges från till exempel mobiltelefoner, trådlösa telefoner och deras
basenheter, WiFi, smarta elmätare, babyvakter samt elektriska apparater och
infrastrukturer som används vid distribution av el vilka genererar extremt lågfrekventa
elektromagnetiska fält (ELF EMF).

Vetenskaplig grund för vår gemensamma oro:
Många nya vetenskapliga publikationer har visat att EMF påverkar levande organismer
vid nivåer långt under de flesta internationella och nationella riktlinjer. Effekter
inkluderar ökad cancerrisk, cellulär stress, ökning av skadliga fria radikaler, genetiska
skador, strukturella och funktionella förändringar i det reproduktiva systemet,
försämring av inlärning och minne, neurologiska sjukdomar, och negativa effekter på
allmänt välbefinnande hos människor.”

Forskarnas oro gäller också djur och växter
”Skador berör inte bara människor, eftersom det
finns en växande mängd belägg för skador på både växt- och djurliv.”

Forskarna vädjar till FN
”Mot bakgrund av dessa fynd vädjar vi till Förenta Nationerna (FN) och alla
medlemsstater i världen, att uppmana Världshälsoorganisationen (WHO) att utöva ett
starkt ledarskap för att främja utarbetande av mer skyddande riktlinjer för EMF ,
uppmuntra till försiktighetsåtgärder, och informera allmänheten om hälsorisker, särskilt
om riskerna för barn och foster. ”

Otillräckliga internationella riktlinjer för icke-joniserande EMF
De olika organisationer som rekommenderar säkerhetsstandarder har misslyckats med
att införa tillräckliga riktlinjer för att skydda allmänheten, i synnerhet barnen som är mer känsliga för effekterna av elektromagnetiska fält.”

En av undertecknarna är professor Martin Pall som på Youtube närmare beskriver vad det hela handlar om.

Detta angelägna upprop har helt förbigåtts med tystnad av svenska media.